หลักฐาน/เอกสารสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
> ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  > ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ  > รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 6 ใบ
> สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน  > สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการ  > สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ หลักฐานการ
    ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)      ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานเชื่อมโลหะ      ◊ สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงานตัดโลหะ
    ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน      ◊ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน      ◊ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน      ◊ หนังสือรับรองประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง      ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน  ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง      ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมยกระดับ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล  ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  
    ◊ สำเนาวุฒิบัตร การฝึกอาชีพหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาช่างเชื่อม  ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง  
   
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน/ประกอบอาชีพ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน/ประกอบอาชีพ
ขั้นตอนการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน -
คู่มือเตรียมทดสอบฯ  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 -

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           > เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จะเข้ารับการทดสอบ
           > เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในแต่ละสาขาอาชีพ
                  > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
                  > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก
                  > สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก
                  > ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส

 

การจำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างเชื่อมฯ
  > จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
  > จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาช่างเชื่อมทิก
  > จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ  สาขาช่างเชื่อมแม็ก
 
 

 

กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
 

 

หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมฯ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินความรู้ความสามารถ
> ทดสอบภาคความรู้ (เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง) > ด้านการประกอบอาชีพ (ประสบการณ์ทำงาน/อาชีพ) > ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
    - ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน 70 %) > ด้านการศึกษา (วุฒิการศึกษา) > ทักษะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
> ทดสอบภาคความสามารถ (เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง) > ด้านการฝึกอบรม / สัมมนา > ทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน
    - ปฏิบัติเชื่อม 2 ชิ้นงาน   > ทักษะในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

  

หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ  
หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงาน ผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท