การเชื่อมโลหะ (Welding)

การเชื่อมโลหะ หมายถึง การต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยการเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมลวดเชื่อมก็ได้