ชนิดของรอยต่อ (Type of Joints)

รอยต่อชน (Butt Joint)     รอยต่อเกย (Lap Joint)     รอยต่อมุม (Corner Joint)
รอยต่อตัวที (Tee Joint)     รอยต่อขอบ (Edge Joint)