ทิศทางการเชื่อม
(Welding Direction)

 
 
ที่มา: shipbuildingknowledge.wordpress & professorhils.weebly